汉语拼音表

Pinyin 1: a, o, e, i, u, ü, er + 4 tonos

1º tono 2º tono 3º tono 4º tono
a ā á ǎ à
o ō ó ǒ ò
e ē é ě è
i ī í ǐ ì
u ū ú ǔ ù
ü ǖ ǘ ǚ ǜ
er ēr ér ěr èr

Pinyin 2: b, p, m, f, d, t, n, l

a o e i u ü
b ba bo bi bu
p pa po pi pu
m ma mo me mi mu
f fa fo fu
d da de di du
t ta te ti tu
n na ne ni nu
l la lo le li lu

Pinyin 3: z, c, s, zh, ch, sh, r

a o e i u ü *-i
z za ze zu zi
c ca ce cu ci
s sa se su si
zh zha zhe zhu zhi
ch cha che chu chi
sh sha she shu shi
r re ru ri
(*) Nota: “-i” representa la “i” muda.

Pinyin 4: j, q, x, g, k, h, y, w

a o e i u er
j ji ju
q qi qu
x xi xu
g ga ge gu
k ka ke ku
h ha he hu
y yi yu
w wu
* ´a ´o ´e ´er
(*) Nota: “ü” detrás de “j, q, x, y” se quita la diéresis. “´-” indica la inicial consonántica cero.

Pinyin 5: ai, ei, ao, ou (1)

* ai ei ao ou
b bai bei bao
p pai pei pao pou
m mai mei mao mou
f fei fou
d dai dei dao dou
t tai tei tao tou
n nai nei nao nou
l lai lei lao lou
(*) Nota: El gráfico del tono se coloca sobre la vocal predominante conforme al siguiente orden: a, o, e, i, u, ü, excepto el caso de “iu”.

Pinyin 6: ai, ei, ao, ou (2)

ai ei ao ou
z zai zei zao zou
c cai cei cao cou
s sai sao sou
zh zhai zhei zhao zhou
ch chai chao chou
sh shai shei shao shou
r rao rou

Pinyin 7: ai, ei, ao, ou (3)

ai ei ao ou
j
q
x
g gai gei gao gou
k kai kei kao kou
h hai hei hao hou
y
w
´ai ´ei ´ao ´ou

Pinyin 8: ia, ie, iao, iou (1)

ia ie iao *iou
b bie biao
p pie piao
m mie miao miu
f
d die diao diu
t tie tiao
n nie niao niu
l lia lie liao liu
(*) Nota: inicial consonántica + “iou” = inicial consonántica + “iu”, el gráfico del tono se coloca sobre la “u”.

Pinyin 9: ia, ie, iao, iou (2)

* ia ie iao iou
j jia jie jiao jiu
q qia qie qiao qiu
x xia xie xiao xiu
*y ya ye yao you
(*) Nota: “ia, ie, iao.iou” no combinan con “f, z, c, s, zh, ch, sh, r, g, k, h, w”. En el caso de la inicial consonántica cero, la “i” se escribe con la “y”.

Pinyin 10: ua, uo, uai, uei, üe (1)

ua uo uai uei üe
b
p
m
f
d
t
n nüe
l lüe

Pinyin 11: ua, uo, uai, uei, üe (2)

ua uo uai *uei üe
z zuo zui
c cuo cui
s suo sui
zh zhua zhuo zhuai zhui
ch chua chuo chuai chui
sh shua shuo shuai shui
r rua ruo rui
(*) Nota: inicial consonántica + “uei” = inicial consonántica + “ui”.

Pinyin 12: ua, uo, uai, uei, üe (3)

ua uo uai uei üe
j jue
q que
x xue
g gua guo guai gui
k kua kuo kuai kui
h hua huo huai hui
y yue
*w wa wo wai wei
(*) Nota: En el caso de la inicial consonántica cero, la “u” se escribe con la “w”.

Pinyin 13: an, en, in, ian (1)

an en in *ian
b ban ben bin bian
p pan pen pin pian
m man men min mian
f fan fen
d dan den dian
t tan tian
n nan nen nin nian
l lan lin lian
(*) Nota: “ian” se pronuncia como [ien].

Pinyin 14: an, en, in, ian (2)

an en in ian
z zan zen
c can cen
s san sen
zh zhan zhen
ch chan chen
sh shan shen
r ran ren

Pinyin 15: an, en, in, ian (3)

an en in ian
j jin jian
q qin qian
x xin xian
g gan gen
k kan ken
h han hen
y yin yan
w
´an ´en

Pinyin 16: uan, uen, ün, üan (1)

uan *uen ün üan
b
p
m
f
d duan dun
t tuan tun
n nuan
l luan lun
(*) Nota: inicial consonántica + “uen” = inicial consonántica + “un”.

Pinyin 17: uan, uen, ün, üan (2)

uan uen ün üan
z zuan zun
c cuan cun
s suan sun
zh zhuan zhun
ch chuan chun
sh shuan shun
r ruan run

Pinyin 18: uan, uen, ün, üan (3)

uan uen ün üan
j jun juan
q qun quan
x xun xuan
g guan gun
k kuan kun
h huan hun
y yun yuan
w wan wen

Pinyin 19: ang, eng, ing, ong (1)

ang eng ing ong
b bang beng bing
p pang peng ping
m mang meng ming
f fang feng
d dang deng ding dong
t tang teng ting tong
n nang neng ning nong
l lang leng ling long

Pinyin 20: ang, eng, ing, ong (2)

ang eng ing ong
z zang zeng zong
c cang ceng cong
s sang seng song
zh zhang zheng zhong
ch chang cheng chong
sh shang sheng
r rang reng rong

Pinyin 21: ang, eng, ing, ong (3)

ang eng ing ong
j jing
q qing
x xing
g gang geng gong
k kang keng kong
h hang heng hong
y ying
w
´ang ´eng ´ong

Pinyin 22: iang, iong, uang, ueng (1)

iang iong uang ueng
b
p
m
f
d
t
n niang
l liang

Pinyin 23 iang, iong, uang, ueng (2)

iang iong uang ueng
z
c
s
zh zhuang
ch chuang
sh shuang
r

Pinyin 24 iang, iong, uang, ueng (3)

iang iong uang ueng
j jiang jiong
q qiang qiong
x xiang xiong
g guang
k kuang
h huang
y yang yong
w wang weng

Fuente: Pinyin – Tabla fonética

Dónde estamos
El Departamento de Chino de la EOI Málaga se encuentra en:

Paseo de Martiricos, nº 26
CP 29009 MÁLAGA
Para más información puedes contactarnos a través de los canales que encontrarás en la sección contacto de nuestra web.

¡Te esperamos!
Entidad colaboradora